Verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner

Sametingets budsjett 2008 og Sametingets melding om utvikling av utmarksnæringer danner grunnlaget for igangsetting av et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner og samisk reiseliv. I sitt innlegg fokuserte Tor Mikalsen bl.a. på at andre næringskombinasjoner enn de som omfatter utmarksbruk også må være en viktig del av tiltakene.

Innlegg
Verdiskapningsprogrammet tar tak i de utfordringene som Utmarksmeldinga skisserte, og legger til rette for en levedyktig utmarksnæring.

Også for reiselivet og dudji er programmet godt. Men når det gjelder næringskombinasjoner, som f.eks kombinasjon av småbruk og fiske, var det en mangel i verdiskapningsprogrammet. I hovedmålet og i et av de seks delmålene står næringskombinasjoner nevnt konkret. Men i tiltaksdelen sto ikke nærinngskombinasjoner nevnt konkret. Sju av tiltakene omhandlet utmarksnæringer spesielt, fire omhandler reiseliv og to duodji. De tre første tiltakene var fellestiltak der nr. to var mest innrettet på utmarksutøvere.

Det kan virke som næringskombinasjoner var nedprioritert eller uteglemt av Sametingsrådet. Å prioritere er helt greit, men dersom det var årsaken burde det kommet fram av saksframlegget. Heldigvis var hele nærings- og kulturkomiteen enig i at noe manglet. Det var likevel vanskelig å få plassert næringskombinasjoner inn tiltakene i ettertid. Komiteen klarte å få næringskombinasjon konkret med i et av tiltakene. Dermed kan man si at de tre fellestiltakene (nr 1-3) nå klart omfatter næringskombinasjoner.

I tillegg kom komiteen med en merknad der vi sier at:
"Utøvere av næringskombinasjoner faller ofte utenfor utviklingstiltak og program. I tillegg må de forholde seg til flere regelverk og offentlige organer enn eneyrkesutøvere. Det er viktig å jobbe med å bygge ned hindere for folk som vil drive med næringskombinasjoner. Ved å bevare muligheten for at å drive næringskombinasjoner vil man også ta vare på viktig tradisjonell kunnskap. Det må legges til rette for etablering og utvikling av tradisjonelle og nye typer kombinasjoner av næringer."

Med dette uttrykker komiteen klart at næringskombinasjonsutøvere er en viktig målgruppe for verdiskapningsprogrammet.

I tillegg til uteglemmelsen av næringskombinasjoner, var det andre vesentlige ting som var uteglemt av Sametingsrådet. Det gikk tydelig fram innstillingen fra rådet at saken var laget med et Finnmarksfokus. Når satsinger i reiselivet tas opp er det utelukkende reiselivsmiljøet i Finnmark som nevnes konkret. I samarbeidet med offentlige instanser er det også bare institusjoner i Finnmark som nevnes. Og når det gjelder faglig forum for programmet var det bare tenkt på en fylkesmann og en fylkeskommune.


Visepresident Marianne Balto sa i media at denne kritikken var helt uforståelig. Vi kunne omtrent ikke ha lest sakspapirene. I så tilfelle er det ikke bare vi i NSR som er dårlige til å lese. Nesten hele komiteen inkludert arbeiderpartiet har i både merknads og forslags form bedt rådet se til at det faglige forumet sammensettes slik at det er representativt i forhold til programmets målgrupper og at det avspeiler det geografiske området programmet skal virke i.


Når det gjaldt kritikken mot Finnmarksfokus på reiselivet, unnskyldte Balto seg med at det forrige Sametingsrådet hadde jobbet for lite med næringsutvikling i det øvrige Sábmi. Det blir utafor saken. Uansett hvor mye eller lite det forrige Sametingsrådet måtte ha gjort er det helt åpenbart at det eksisterer reiselivsorganisasjoner og offentlige virksomheter som samarbeider med reiselivet både i Troms, Nordland og i Sørsameområdet.

Kommentarer