Sametingsmøter mai 2007

Skabmavisti4

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i mai. Saker som var oppe var bl.a. strukturmelding for fiskeriene, likestillingspolitisk redegjørelse, rapport fra tilskuddstyret og ny plan-og bygningslov. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegget som Tor Mikalsen holdt i saken.

Oversikt over saker og møtebok til hver sak finner du her

Les også Tor Mikalsens blogg fra sametingssamlingen

Ny plan- og bygningslov

Miljøverndepartementet har utarbeidet forslag til ny Plan- og bygningslov. Det har vært konsultasjoner mellom departementet og Sametinget i saken og omforent enighet er oppnådd. Lovforslaget har en formålsbestemmelse om at all arealplanlegging skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Videre gis Sametinget innsigelsesrett mot arealplaner som vesentlig svekker grunnlaget for samisk kultur næringsutøvelse og samfunnsliv. Forslaget ble enstemmig støttet av Sametinget.

Retningslinjer - finnmarksloven §4

Sametinget er i finnmarksloven § 4 gitt myndighet til å gi retningslinjer for hvordan virkning for
samisk kultur, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv ved endret bruk av utmark skal
bedømmes i arealforvaltningen. Midlertidige retningslinjer ble vedtatt av Sametinget i mai 2006. Etter dette har Sametinget sendt retningslinjene på høringsrunder, og har hatt folkemøter om saken. Plenum vedtok retningslinjene mot to stemmer.

Strukturmelding for fiskeriene

I 2006 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle utrede effekten av de såkalte strukturtiltakene i fiskeflåten. Utvalget skulle bl.a. vurdere om målene om å sikre fiskeressursene som felles eiendom, å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom, blir oppnådd.
Sametinget gikk i sitt vedtak enstemmig i mot strukturering for flåtegruppen 11-15 meter. Sametinget vil også fjerne kondemneringsordningen for flåten under 15 meter. Sametinget støttet forslaget om å fjerne evigvarende kvoter. Tor Mikalsen kritiserer i sitt innlegg bl.a. fiskeriministerens uttalelser overfor Sametinget.

Rapport fra tilskuddsstyret

Sametingets tilskuddstyre er av Sametingets plenum blitt anmodet om å fremlegge en årlig rapport over bruken av de virkemidler Sametingets tilskuddstyre forvalter. Rapporten ble behandlet i Nærings- og kulturkomiteen. Komiteen tok rapporten til etterretning. I en merknad understreker komiteen viktigheten av at det gjennomføres et ordentlig løft i tilskudd til samisk kultur og Samisk utviklingsfond fra sentrale myndigheter, da behovet for økte midler er mye større enn det Sametinget klarer å dekke. Plenum støttet komiteen og tok rapporten til etteretning.

Miljømelding som ny sak

I begynnelsen av hvert sametingsplenum kan representantene reise nye saker som de vil at Sametinget skal jobbe med. Tor Mikalsen fremmet ny sak om at Sametinget bør utarbeide en miljømelding som tar utgangspunkt i at samer og andre urfolk står overfor store miljøutfordringer, blant annet klimaendringer.

Sametingsrådets beretning - NRK

Saken Sametingsrådets beretning om virksomheten beskriver Sametingets arbeid siden forrige plenumssamling. I disse debattene kan alle slags saker tas opp. Tor Mikalsen hold et innlegg der han kritiserte NRK Sámi Radio for å ikke prioritere samisk på deres nye hjemmesider.

Levert av Frifugl Design AS