Sametingsmøter november 2007

Sametinget mindre

I denne mappa kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i november. Saker som var oppe var bl.a. bruk av samefolkets fond, Sametingets budsjett, Sametingets jordbruksmelding og Sametingets utmarksmelding. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

Oversikt over saker som var til behandling og saksutredninger finner du her

Les også Tor Mikalsens blogg fra sametingssmøtene

Samefolkets fond - Forvaltning

Stortinget har avsatt 75 millioner kroner som kollektiv erstatning for skadene og den uretten fornorskningspolitikken har medført for det samiske folk. Dette er tredje gang Sametinget behandler Samefolkets fond som egen sak i plenum, samt at det er avholdt et seminar i februar 2007. Forutsetningene i Sametingets tidligere behandlinger er oppfylt i den grad at fondet nå kan tas i bruk. Åpningen av fondet ble vedtatt mot to stemmer.

Samefolkets fond - Prioriteringer

I saken om Samefolkets fond - Forvaltning ble det bestemt at Sametinget skal ta i bruk avkastningen fra samefolkets fond. NSR har jobbet med saken lenge og har klare oppfatninger om prioriteringer og satsingsområder. Arbeiderpartiet var ikke like klar, men var enige i at vi hadde gode forslag. NSRs forslag om å bruke 20 millioner på to år ble vedtatt mot en stemme. Dette betyr 10 millioner til å få flere samiske språkbrukere, 6 millioner til litteratur og 4 millioner til overføring av tradisjonskunnskap.

Sametingsbudsjettet 2008

Sametingets budsjett for 2008 er på 316 millioner inkludert avkastningen fra Samefolkets fond. Nytt av året i Sametingets budsjett var at alle tilskuddsordningene med kriterier og mål var kommet inn i budsjettdokumentet. NSR prioriterte ungdom, språk og kultur og fikk flertall for sitt budsjettforslag. Dette resulterte bl.a. i 5 millioner mer til språk, 1 million mer til stipend til elever i videregående skole og 0,6 mill til sørsamisk teater.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylke

Samarbeidsavtalen mellom Troms fylkeskommune og Sametinget var den første av samarbeidsavtalene med fylkeskommunene som ble inngått. Avtalen har vært fulgt opp med årlige rapporter til Troms fylkesting og Sametinget. Behovet for en oppdatering og revisjon av avtalen har etter hvert meldt seg. Den 28. juni 2007 undertegnet fylkesrådsleder Paul Dahlø og daværende sametingspresident Aili Keskitalo en ny avtale. Avtalen ble enstemmig godkjent av Sametinget.

Sametingets jorbruksmelding

I 1996 vedtok Sametinget en egen jordbruksplan. I 1999 igangsatte Samisk Næringsråd en rullering av jordbruksplanen og denne ble vedtatt i 2001. Det forrige Sametingsrådet bestemte at tiden nå var inne til å lage en melding om jordbruket i samiske områder. Nærings- og kulturkomiteen kom med en felles merknad, som bortsett fra på to enkeltpunkter ble støttet av hele komiteen. Meldingen ble enstemmig vedtatt i plenum.

Melding om utmarksnæringer

Sametinget avviklet driftsstøtteordningen for næringskombinasjoner i 2005. I den forbindelse vedtok plenum midlertidige retningslinjer for driftsstøtte til utmark. Disse skulle gjelde i en overgangsfase til 2007. Sametinget vedtok at i denne overgangsfasen skulle det utarbeides strategier for utvikling av levedyktig utmarksnæring. Sametinget drøftet melding om utmarksnæringer i februar 2007. Bortsett en merknad fra Isak Mathis O. Hætta var komiteen enig i det meste

Nye saker - gassutslippet i Hammerfest

Under forslag til nye saker tok Marit Kirsten A. Gaup fra AP opp problemene med CO2 utslipp fra gassanlegget i Hammerfest. Hun pekte først og fremst på konsekvensene for nærmiljøet, men pekte også på global forurensing (at den globale forureningen øker dramatisk som det står i forslaget er nok litt overdrevet). Forslaget anmodet Sametingsrådet om å ta problemet opp med SFT.

Oppfølging av nordområdeutviklingen

Nordområdeutvikling var et av tre særlige satsningsområder i Sametingsrådets internasjonale melding som ble behandlet i november 2006. I denne oppfølgingssaken vedtok Sametinget bl.a. å jobbe for Riddu Riđđu festivalen, for bedre helsetilbud, for å realisere et pilotprosjekt for dokumentasjon og opprettholdelse av tradisjonelle kunnskaper og for et eget urfolksfond finansiert av mineral- og petroleumsvirksomhet. For Miljø og klimautfordringene vises det til miljøpolitisk redegjørelse som kommer i februar 2008.

Levert av Frifugl Design AS